در پی بیانیه شخصیت های نامدار سیاسی و نظامی جهان، از جمله رئیس کل امور خارجه سابق اتحادیه اروپا، مدیرکل سابق سازمان بهداشت جهانی و دیپلمات های ارشد آمریکایی، متن زیر به عنوان تشکر و قدردانی تقدیم می شود.

حسب نقل  امروز روزنامه گاردین ۲۴ تن  از شخصیت های سابقه دارونامدار سیاسی  و نظامی جهان طی بیانیه ی مشترکی خواستار رفع تحریم های ظالمانه امریکا علیه ایران شدند که سد راه مبارزه با بیماری کرونا شده است .

اینحانب به عنوان یکی از روحانیون ایران برخود لازم میدانم که ازین اقدام قدردانی وسپاسگزاری نمایم . این اقدام نشانده  عمق معرفت امضاکنندگان محترم نسبت به وحدت خانواده بشری ودرک  روحیه بشر دوستانه آنان است.
مطالعه بیانیه نشان میدهد که آنان متوجه شده اند که درمان این درد مشترک وفراگیرجهانی جز با همدردی وهمکاری همه فرزندان آدم وساکنان زمین وتوبه بشریت به درگاه آفریدگار جهان نسبت به ظلم به یکدیگر ونیز به طبیعت پیرامون وفساد درزمین، هرگز امکان پذیر نخواهد بود.

* رییس بخش مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران و  رییس بخش حقوق اسلامی دانشگاه شهید بهشتی