حضرت ایت الله دکتر محقق داماد دامت برکاته
استدعا دارد نظر شریف را درخصوص شرکت در انتخابات اعلام فرمایید ادام الله عزکم
جمعی از مومنین

پاسخ استفتاء درباره انتخابات

باسمه تعالی
حق تعیین سرنوشت ورای دادن درانتخابات از حقوق احاد ملت شریف است انتظار اینجانب انست که دراین شرایط حساس کشور همه از این حق مشروع وقانونی خود استفاده کنند به امید انکه دررفع مشکلات وبهینه شدن شرایط موثر باشد .
سید مصطفی محقق داماد
۲۵ خردادماه ۱۴۰۰