پیام تسلیتی برای درگذشت آیت الله حاج سید محمد ضیاء آبادی طاب ثراه

هوالباقی بعد فناأ کل شیی
رحلت عالم ربانی حضرت آیت الله حاج سید محمد ضیاء آبادی طاب ثراه که نمونه ای از سلف صالح روحانیت خدمتگزار در امر وعظ و ارشاد بودند را به ارباب فضیلت و دوستداران عالمان عامل تسلیت عرض میکنم برای آن درگذشته رضوان واسعه حق متعال و برای بازماندگان سوگوار صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .