شرمندگی بشریت

قرن معاصر شاهد چند رخداد مهم است که هرکدام به جای خود موجب افتخار بشریت و نشانه رشد و تعالی تفکر انسانی بوده است. از جمله تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر و از همه بالاتر با تصویب چهار کنواسیون ژنو و دو پروتکل الحاقی به آنها و تنظیم مقررات حقوق بشر دوستانه می باشد.

اجتهاد مستمر محور اصلی برای تحول در دستگاه قضایی

به خاطر دارم در رزوهای آغازین انقلاب پس از تشکیل شورای عالی قضایی به پیشنهاد مرحوم آیت الله بهشتی قرار شد کلیه قوانین مورد بررسی و بازبینی قرار گیرد و چنانچه مواردی خلاف شرع است تغییر یابد.