نوشته‌ها

شرمندگی بشریت

قرن معاصر شاهد چند رخداد مهم است که هرکدام به جای خود موجب افتخار بشریت و نشانه رشد و تعالی تفکر انسانی بوده است. از جمله تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر و از همه بالاتر با تصویب چهار کنواسیون ژنو و دو پروتکل الحاقی به آنها و تنظیم مقررات حقوق بشر دوستانه می باشد.
پرتو قرآن در کلمات سعدی

پرتوقرآن درکلمات سعدی

در موضوع امر به معروف ونهی از منکر میان فقیهان با اهل معنا و عرفان اختلاف سلیقه ونظر وجوددارد.