تصویر پوستر اولین سالگرد دکتر فیرحی

مراسم اولین سالگرد رحلت دکتر داود فیرحی استاد فقید دانشگاه تهران به همت مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، گروه مطالعات سیاست و تمدن ایرانی و گروه روندهای فکری روز جمعه ۲۱ آبانماه ۱۴۰۰ برگزار گردید.

سخنران افتتاحیه این مراسم حضرت آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد بودند.