نوشته‌ها

شرمندگی بشریت

قرن معاصر شاهد چند رخداد مهم است که هرکدام به جای خود موجب افتخار بشریت و نشانه رشد و تعالی تفکر انسانی بوده است. از جمله تشکیل جامعه ملل و سپس سازمان ملل و بالاخره اعلامیه جهانی حقوق بشر و از همه بالاتر با تصویب چهار کنواسیون ژنو و دو پروتکل الحاقی به آنها و تنظیم مقررات حقوق بشر دوستانه می باشد.
,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه ششم

کتاب روح القوانین مونتسکیو حاوی نظریه تفکیک قوا درامرروشنگری تحول برانگیز بود وتأثیرش بقدری عمیق بود که حتی دیوید هیوم  فیلسوف اسکاتلندی را متحول ساخت. هیوم پس از خواندن این کتاب با مونتسکیو به مکاتبه پرداخت.
,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه چهارم

با انتشار کتاب روح القوانین منتسکیو روحانیون مسیحی به رغم اقبال عامه مردم، به مخالفت برخاستند و در خاموش کردن جرقه ها بلکه شعله های نورافشان وتاثیرگذاری روزافزون این کتاب  نهایت تلاش خودرا به خرج دادند
,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه سوم

شاید بتوان گفت که نخستین تلاش برای ارائه یک فهمی روشنگرانه از شرایط سیاسی واجتماعی بشرتوسط حقوقدانانی بزرگ بنام شارل ،بارون دومونتسکیو، صورت گرفته است
,

روشنگری دینی در غرب و جهان اسلام – جلسه دوم

روشنگری یک حزب نبود هرچندکه به نحو شبکه ای پیش می رفت وحتی یک مکتب هم نبود چون فلاسفه روشنگری یک دسته آموزه های مشترک نداشتند. میتوان آنرا یک جنبش دانست. روشنگران برنامه مشترک نداشتند ، ولی مسیر مشترک داشتند